Top 10 World Series of Poker (WSOP) có lượng tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử (P1)